01411558  การประมวลผลข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน

การประมวลผลข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน

เดินทางของคลื่นไหวสะเทือน การวิเคราะห์สัญญาณดิจิทัล เทคนิคการประมวลผล การกำจัดสัญญาณรบกวน การสร้างภาพตัดขวาง การใช้ประโยชน์จากโปรแกรมสำเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน กรณีศึกษา

Seismic Data Processing

Seismic wave propagation, digital signal analysis, seismic data processing techniques, noise removal, cross sectional image construction. Utilization of various programs for seismic data processing. Case studies