01411571  ธรณีวิศวกรรม

ธรณีวิศวกรรม

การสำรวจชั้นดิน คุณสมบัติเบื้องต้นทางวิศวกรรม เครื่องมือสนาม การระบุ การจำแนกและลักษณะเฉพาะของหินและดิน น้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ธรณีพิบัติภัย

Engineering Geology

Subsoilexploration, basic engineeringproperties, fieldinstrumentation, identification,classification and characteristics ofrock and soil, surface and subsurface water, geohazard