01411581  พลวัตระบบโลก

พลวัตระบบโลก

ระบบของโลกและสมดุลพลังงานโลก การหมุนเวียนของบรรยากาศ อุทกภาคและธรณีภาค ชีวภาค และผลกระทบของสิ่งมีชีวิตต่อระบบโลก กรณีศึกษาและเทคโนโลยี ประยุกต์เกี่ยวกับอากาศวิทยา อุทกอุตุนิยมวิทยา ธรณีวิทยา และความหลากหลายทางชีวภาพ

Earth System Dynamics

Earth system andglobal energy balance; circulation of atmosphere,hydrosphere, and lithosphere. Biosphere and effects of life on earth system.  Case studyandappliedtechnology onclimatology, hydrometeology,geology, and biodiversity