01411582  การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติภาคสนาม

การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติภาคสนาม

การศึกษาภาคสนามเกี่ยวกับกระบวนการกำเนิด  การสำรวจ การวางแผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

Natural Resource Field Study

Field studieson genesis,exploration,planning and management of natural resources