01411584  ธรณีพิบัติภัย

ธรณีพิบัติภัย

ธรณีพิบัติภัยประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและเกิดขึ้นในต่างประเทศ ทฤษฎีพื้นฐาน ธรรมชาติการเกิด การตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ การประเมินความเสี่ยง การระวังป้องกันการถ่ายทอดความรู้และการบริหารจัดการภัยพิบัติ

Geohazards

Geohazard events occurring in both Thailand and other countries. Fundamental theory, nature of occurrence, detection technology, risk evaluation, preparedness, knowledge transfer and disaster management