01411591  เทคนิคการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ

เทคนิคการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ

หลักการและระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้องานวิจัย วิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการวิจัยการกำหนดตัวอย่างและเทคนิควิธีการแปลผลและการวิจารณ์ผลการวิจัย  การจัดทำรายงาน เพื่อการนำเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จรรยาบรรณและลิขสิทธิ์

Research Methodology in Earth Science and Technology

Researchprinciplesand methods inearth science and technology, problem analysis for research topic,datacollecting forresearch planning, identification of samples andtechniques. Research analysis, result explanation and discussion,report writing, presentationand preparation for journal publication. Ethnic and patent