01411597   สัมมนา

สัมมนา

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพในระดับปริญญาโท

Seminar

Presentation and discussion of current interesting topics in Earth Science and technology at the Master’s Degree level