01411611  การวิเคราะห์ระบบโลก

การวิเคราะห์ระบบโลก

การวิเคราะห์ธรณีภาค  อุทกภาค บรรยากาศ  และชีวภาคของระบบโลก  ตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบันผลกระทบจากความสัมพันธ์ระหว่างระบบของโลกในประเทศไทยที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  กรณีศึกษา

Earth System Analysis

Analysis on lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere of earth     science and from past to present Effects from interrelationship among earth systems to environment and society in Thailand. Case study