01411641  การจัดการโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ

การจัดการโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ

การจัดการโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ  โครงสร้างองค์กร โครงสร้างโครงการ   การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ   การวางแผนโครงการ  การจัดการงบโครงการ   แผนการดำเนินงานโครงการ   แผนการบริหารเวลาของโครงการ การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการโครงการตลอดระยะเวลาดำเนินการและกระบวนการก่อสร้าง  กรณีศึกษาด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ทรัพยากรพลังงานทรัพยากรแร่และสิ่งแวดล้อม

Project Management in Earth Science and Technology

Project management in the Earth Science  and  Technology; organization structure, project structure, feasibility study,  project planning,  project cost management, project plans, projecttimemanagement, project procurementmanagement and project management throughoutthe  planning  and construction process.  Case study in mining, energy resources, mineral resources and environmental industries included