01411681  การศึกษาภาคสนามเชิงลึกของทรัพยากรธรรมชาติ

การศึกษาภาคสนามเชิงลึกของทรัพยากรธรรมชาติ

การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในภาคสนาม  การกำเนิด การสำรวจ  การขุดเจาะ การวางแผน  การจัดการ และการประยุกต์เทคโนโลยีทันสมัยกับทรัพยากรธรรมชาติ

In-Depth Field Study of Natural Resources

In-Depth field study of natural resources, genesis, exploration, excavation and boring, planning, managementand application of current technology on natural resources