01411691  เทคนิคการวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ

เทคนิคการวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ 

หลักการและระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้องานวิจัย วิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการวิจัย การกำหนดตัวอย่างและเทคนิควิธีการแปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดทำรายงานเพื่อการนำเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Advanced Research Technique in Earth Science and Technology

Research principles and methods in earth science and technology, problem analysis for research topic, data collecting for research planning, identification of samples and techniques. Research analysis, result explanation and discussion, report writing, presentation and preparation for journal publication