01411697  สัมมนา

สัมมนา

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นพิภพในระดับปริญญาเอก

Seminar

Presentation and discussion of current interesting topics in earth science and technology at the doctoral degree