01411698  ปัญหาพิเศษ      

ปัญหาพิเศษ

การศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ ในระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

Special Problems

Study and research in Earth Science and technology at the Doctoral Degree and compile into a writing report