01411699  วิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์

วิจัยในระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์

Thesis

Research at the Doctoral Degree and compile into a dissertation