เรียนภาษาอังกฤษผ่าน Gale Lingo

ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ขอเชิญนิสิตทุกชั้นปี พัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ผ่านฐานข้อมูล Gale Lingo

ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Gale Lingo

  1. เข้าใช้งาน Gale Lingo ผ่าน KU EZproxy (click เพื่อเข้าสู่ KU EZproxy)   ล็อคอิน โดยใช้ Username และ Password ของ Nontri Account
  2. เลือก Gale Lingo  และทำการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน (sign up)
  3. นิสิตสามารถเลือกทำ Placement Test เพื่อทดสอบระดับภาษาอังกฤษของตนเองก่อนเข้าเรียนในบทเรียนระดับต่าง ๆ (Scholar)
  4. เมื่อเข้าสู่บทเรียน (Scholar) ผู้เข้าเรียนสามารถเลือกพิมพ์ Progress report จากหน้าเว็บไซต์ Gale Lingo ได้

ให้ดำเนินการส่ง Progress Report ให้ภาควิชาในวันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคต้น