ผศ. ดีเซลล์ สวนบุรี

Name :
ผศ. ดีเซลล์ สวนบุรี
Contact :
0-2562-5555 ext. 646413
E-Mail :
fscidss@ku.ac.th
Education
  • วท.บ. (ฟิสิกส์ ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
  • M.Sc. (Geophysics ), Flinders University , AUSTRALIA
  • วศ.ม. (เคลียร์เทคโนโลยี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
Interest
ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์, แหล่งแร่, น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน, ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม, (ภัยพิบัติทางธรรมชาติ)
Special Research Unit
หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิจัยสํารวจธรณีประยุกต์
ES Clinic
คลินิกสู้ภัยแล้ง