ดร. กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ

Name :
ดร. กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ
Contact :
0-2562-5555 ext. 646446
E-Mail :
fsciknr@ku.ac.th
Education
  • วท.บ.(เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2538
  • วท.ม.(ธรณีวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2544
  • วท.ด.(การจัดการสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2551
Interest
ธรณีวิทยา, อุทกธรณีวิทยา, การปนเปื้อนสารพิษในสิ่งแวดล้อม, การจัดการสิ่งแวดล้อม
Special Research Unit
ห้องปฏิบัติการดินและน้ำ
ES Clinic
คลินิกรักษ์น้ำบาดาล