ผศ.ดร. กฤษณ์ วันอินทร์

Name :
ผศ.ดร. กฤษณ์ วันอินทร์
Contact :
0-2562-5555 ext. 646415
E-Mail :
fscikrit@ku.ac.th
Education
  • วท.บ. (ธรณีวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2538
  • วท.ม. (ธรณีวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2542
  • D.Eng. (Geotechnology), Akita University, ญี่ปุ่น, 2546
Interest
ธรณีวิทยา, ธรณีโบราณคดี, การตรวจวัดและตรวจสอบวัตถุโบราณ, การสำรวจแหล่งแร่
Special Research Unit
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านธรณีวิทยาและโบราณคดีวิเคราะห์

ห้องปฏิบัติการการกำหนดอายุด้วยวิธีเรืองแสงความร้อน

ES Clinic
คลินิกธรณีและธรณีโบราณคดี