ผศ.ดร. ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล

Name :
ผศ.ดร. ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล
Contact :
0-2562-5555 ext. 646420
E-Mail :
fscildt@ku.ac.th
Education
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต ธรณีวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2546
  • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาลัยอะกิตะ, ญี่ปุ่น, 2555
  • วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, มหาลัยอะกิตะ, ญี่ปุ่น, 2558
Interest
ธรณีเคมี, ธรณีเหมืองแร่, ธรณีแปรสัณฐาน
ES Clinic
คลินิกหมอเหมือง