รศ.ดร. มิ่งขวัญ มิ่งเมือง

Name :
รศ.ดร. มิ่งขวัญ มิ่งเมือง
Contact :
0-2562-5555 ext. 646402
E-Mail :
fscimkm@ku.ac.th
Education
  • วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • Ph.D. (Cell and Molecular Biology ), Texas Woman s University , U.S.A.
  • Interest
    Cell and Molecolar Biology, Plant Molecular Biology