รศ.ดร. นิตยา เลาหะจินดา

Name :
รศ.ดร. นิตยา เลาหะจินดา
Contact :
0-2562-5555 ext. 646402
E-Mail :
fscinyl@ku.ac.th
Education
  • กม.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • M.S. (Marine Ecology), University of Hawaii , สหรัฐอเมริกา
  • Ph.D. (Zoology), Auburn University , สหรัฐอเมริกา
  • Interest
    นิเวศวิทยาทางน้ำ