ดร. ณัฐพงศ์ โมนฤมิตร

Name :
ดร. ณัฐพงศ์ โมนฤมิตร
Contact :
0-2562-5555 ext. 6464XX
E-Mail :
fscinom@ku.ac.th
Education
  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555
  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2560
Interest
แร่วิทยา อัญมณีวิทยา
ES Clinic
คลินิกเรียนรู้รักษ์แร่-อัญมณี