ผศ.ดร. พรสวาท วัฒนกูล

Name :
ผศ.ดร. พรสวาท วัฒนกูล
Contact :
0-2562-5555 ext. 646402
E-Mail :
fscipww@ku.ac.th
Education
  • วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2519
  • วท.ม. (อนินทรีย์เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2524
  • Dr.rer.nat. (Mineralogy and Geology of Ore Deposits), Technical University of Aachen , เยอรมนี, 2532
  • Interest
    แร่วิทยา , อัญมณีวิทยา, แร่อุตสาหกรรม, ธรณีวิทยาแหล่งแร่