ผศ.ดร. สมฤดี สักการเวช

Name :
ผศ.ดร. สมฤดี สักการเวช
Contact :
0-2562-5555 ext. 646419
E-Mail :
fscisrd@ku.ac.th
Education
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • วท.ม.(โลกศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2547
  • Dr.rer.nat. (Mineralogy), Johannes Gutenberg Universitat Mainz, Germany, 2552
Interest
อัญมณี, แร่วิทยา
Special Research Unit
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอัญมณีและวิทยาการแร่
ES Clinic
คลินิกเรียนรู้รักษ์แร่-อัญมณี