รศ.ดร. วีระศักดิ์ อุดมโชค

Name :
รศ.ดร. วีระศักดิ์ อุดมโชค
Contact :
0-2562-5555 ext. 646402
E-Mail :
fscivsu@ku.ac.th
Education
  • วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2516
  • วท.ม. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2518
  • วท.ม. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2523
  • Dr.Tech.Sc. (Geotechnical Engineering), Asian Institute of Technology, ไทย, 2534
  • Interest
    ธรณีเทคนิค, อุตุ-อุทกวิทยา, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ