หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีธรณีสี่งแวดล้อมและพิบัติภัยธรรมชาติ

ผศ. อรรณพ หอมจันทร์