แผนการเรียน

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

01371111
01403113
01417111
01424111
01424112
01999111
 
สื่อสารสนเทศ
เคมีพื้นฐาน I
แคลคูลัส I
หลักชีววิทยา
ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
2(2-0-4)
3( – – )
  รวม 16( – – )

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

01403115
01403118
01417112
01420111
01420113
01411131
01175xxx
 
เคมีพื้นฐาน II
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
แคลคูลัส II
ฟิสิกส์ทั่วไป I
ปฏิบัติการฟิสิกส์ I
ธรณีกายภาพ
กิจกรรมพลศึกษา
ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3( – – )
  รวม 18( – – )

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

01411241
01411242
01420112
01420114
01422111
แร่และหิน
ปฏิบัติการแร่และหิน
ฟิสิกส์ทั่วไป II
ปฏิบัติการฟิสิกส์ II
หลักสถิติ
วิชาหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา
3(3-0-6)
2(0-6-3)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3( – – )
3( – – )
  รวม 18( – – )

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

01411221
01411231
01411243
01411251 
อุตุนิยมวิทยาทั่วไป
ธรณีวิทยาโครงสร้าง
ตะกอนวิทยา
ธรณีฟิสิกส์เบื้องต้น
วิชาหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข
วิชาหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มสุนทรียศาสตร์
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3( – – )
3( – – )
รวม 18( – – )

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

01411321
01411351
01411361
01411382
01411485
 
อุทกอุตุนิยมวิทยา
ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์
หลักธรณีเคมี
ชีวภาคพลวัต
นิเวศวิทยาบรรพกาล
วิชาหมวดศึกษาทั่วไป วิชาภาษาไทย
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3( – – )
รวม 18( – – )

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

01411311
01411341
01411371
01411484
01411492
 
 
การลำดับชั้นหิน
ศิลาวิทยา
ปฐพีกลศาสตร์เชิงเทคโนโลยีธรณี
มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม
การใช้เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์
วิชาหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ
วิชาเฉพาะเลือก
2(2-0-4)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
2(1-3-6)
3( – – )
3( – – )
รวม 19( – – )

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

01411411
01411412
01411491
 
 
 
วิทยาศาสตร์พื้นพิภพภาคสนาม
ธรณีวิทยาประเทศไทย
วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
วิชาหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเลือกเสรี
3(0-9-5)
3(3-2-6)
2(2-0-4)
2( – – )
6( – – )
3( – – )
  รวม 19( – – )

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

01411497
01411499
 
 
สัมมนา
โครงงานวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเลือกเสรี
1
3(0-9-5)
3( – – )
3( – – )
  รวม 10( – – )