01411382    ชีวภาคพลวัต

ชีวภาคพลวัต

โลกในระบบสุริยะ ธาตุและแร่ธาตุหลักในโลกที่พบในสิ่งมีชีวิต การพัฒนาของสังคม ระบบนิเวศ ไบโอม และชีวภาค การเปลี่ยนแปลงทดแทนในระบบนิเวศและไบโอมที่สัมพันธ์กับโลกกายภาพ ผลกระทบจากมนุษย์ต่อชีวภาค และการฟื้นฟูสภาวะแวดล้อม

Dynamic Biosphere

Earth in the solar system, main elements and minerals on earth as appear in the living organisms; development of community, ecosystem, biome and biosphere; successional changes of ecosystems and biomes in relation to physical earth, human impacts on biosphere and environmental remediation