01411411    วิทยาศาสตร์พื้นพิภพภาคสนาม 

วิทยาศาสตร์พื้นพิภพภาคสนาม

การทำแผนที่ธรณีวิทยา  การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ การวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศ การวิเคราะห์สภาพอุทกวิทยา การประเมินสภาพวิกฤตและแนวทางพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ

Field Earth Science

Geological mapping, geophysical exploration, climatic condition analysis, hydrological condition analysis, watershed critical condition analysis and development guideline of the watershed

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01411131