01411412    ธรณีวิทยาประเทศไทย 

ธรณีวิทยาประเทศไทย

หลักการลำดับชั้นหินเบื้องต้น ธรณีกาล ธรณีวิทยาของหินแต่ละยุค โครงสร้างทางธรณีวิทยาของประเทศไทย หินอัคนีและหินแปรในประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่

Geology of Thailand

Basic principle of stratigraphy, geological time, geology of each age rocks, geological structure of Thailand, igneous and metamorphic rocks in Thailand. Field trip required

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01411241

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ดร.ประหยัด นันทศีล