01411496    เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 

เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์พื้นพิภพในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา

Selected Topics in Earth Science

Selected topics in earth science at the bachelor’s degree level. Topics are subjected to change each semester