01411498    ปัญหาพิเศษ 

ปัญหาพิเศษ

การศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

Special Problems

Study and research in earth science at the bachelor’s degree level and complied into a written report