รศ.ดร. ภาสกร ปนานนท์

Name :
รศ.ดร. ภาสกร ปนานนท์
Contact :
0-2562-5555 ext. 646414
E-Mail :
fscipkp@ku.ac.th
Education
  • วท.บ. (ฟิสิกส์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • M.Sc. (Geophysics), Colorado School of Mines, สหรัฐอเมริกา, 2539
  • Ph.D. (Geological Sciences), Cornell University, สหรัฐอเมริกา, 2546
Interest
ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์, แหล่งแร่, น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน, ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม, (ภัยพิบัติทางธรรมชาติ)
Special Research Unit
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแผ่นดินไหวและธรณีส้ณฐานของโลก
ES Clinic
คลินิกธรณีฟิสิกส์และแผ่นดินไหว