ผศ. อรรณพ หอมจันทร์

Name :
ผศ. อรรณพ หอมจันทร์
Contact :
0-2562-5555 ext. 646412
E-Mail :
fsciunh@ku.ac.th
Education
  • วท.บ. ( วิทยาศาสตร์ทั่วไป) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • วท.ม. ( วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
Interest
สภาวะแวดล้อม (Environmental Pollution)
Special Research Unit
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีธรณีสี่งแวดล้อมและพิบัติภัยธรรมชาติ
ES Clinic
คลินิกรู้ทันป้องกันมลพิษ