01411111 วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

จักรวาลและระบบสุริยะ โลกในระบบสุริยะ บรรยากาศ อุทกภาค และธรณีภาค

Earth Sciences

The universe and the solar system, the Earth in the solar system, the atmosphere, the hydrosphere and the lithosphere

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ

Course Syllabus