01411242 ปฏิบัติการแร่และหิน

ปฏิบัติการแร่และหิน

แร่ประกอบหิน เนื้อหินและโครงสร้างหิน พฤติกรรมของแสง วัสดุไอโซโทรปิคและแอนไอโซโทรปิค ปฏิกิริยาระหว่างแสงกับวัสดุ เวคเตอร์และลักษณะความต่อเนื่องของการสะท้อน กล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้แสงโพลาไรซ์ การระบุแร่โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้แสงโพลาไรซ์

Laboratory of Minerals and Rocks

Rock-forming minerals, textures and structures of rock, light behavior, isotropic and anisotropic materials, interaction between light and material, vectorial and continuous character of refraction, polarizing microscope, mineral identification using polarizing microscope.

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01411241 หรือพร้อมกัน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ผศ.ดร.สมฤดี สาธิตคุณ

ดร.ประหยัด นันทศีล