01411243 ตะกอนวิทยา

ตะกอนวิทยา

กระบวนการทางด้านตะกอนวิทยา เนื้อหินและโครงสร้างของหินตะกอน การจำแนกหินตะกอน สภาพแวดล้อมของการสะสมตะกอน เฟชีส์ของหินตะกอน ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการธรณีแปรสัณฐานกับกระบวนการด้านตะกอนวิทยา ตะกอนวิทยาประยุกต์

Sedimentology

Sedimentary processes, textures and structures of sedimentary rocks, classification of sedimentary rock, environment of deposition and  sedimentary rock facies, relationship between plate tectonics and  sedimentary processes, applied sedimentology

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01411241

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ดร.วศินี อัศวเสรีเลิศ