01411251 ธรณีฟิสิกส์เบื้องต้น

ธรณีฟิสิกส์เบื้องต้น

หลักฟิสิกส์ด้านความโน้มถ่วงและสนามแม่เหล็กโลก สนามไฟฟ้าและการเหนี่ยวนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สภาพต้านทานไฟฟ้า สภาพอุณหภูมิและความร้อนใต้พิภพ กัมมันตรังสีของแร่ สนามความเค้นและพฤติกรรมด้านความไหวสะเทือนของเปลือกโลก โครงสร้างทางกายภาพภายในโลก ปรากฏการณ์ธรณีสัณฐานที่เกี่ยวกับธรณีฟิสิกส์ของโลก เทคโนโลยีทางธรณีฟิสิกส์ปัจจุบัน

Fundamental Geophysics

Principles of physics in earth’s gravity, magnetic field, electric field and electromagnetic induction, resistivity, temperature condition and geothermal, radioactivity of minerals, stress field and seismic behavior of the earth, internal physical property of the earth, tectonic phenomena related to geophysical of the earth, current geophysical technology

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ผศ.ดร.ภาสกร ปนานนท์