01411331 หลักธรณีสัณฐานวิทยา

หลักธรณีสัณฐานวิทยา

แนวคิดพื้นฐานธรณีสัณฐาน พลังงานในระบบธรณีสัณฐานวิทยา ธรณีแปรสัณฐานและภูมิอากาศมหายุคซีโนโซอิก กระบวนการสร้าง กระบวนการสลายตัวและกัดกร่อน กระบวนการธารน้ำพา กระบวนการชายฝั่งทะเล การประยุกต์ด้านธรณีสัณฐาน การวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่ธรณีสัณฐาน

Principles of Geomorphology

Basic concept in geomorphology, energy in geomorphic systems, Cenozoic tectonism and climates, constructional processes, destructionprocesses and erosion, fluvial processes, coastal processes, applicationgeomorphology, aerial photograph interpretation, making geomorphologic map

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01411131

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์