01411332   สมุทรศาสตร์ธรณี

สมุทรศาสตร์ธรณี

การกำเนิดเปลือกสมุทร ทฤษฎีการแผ่ขยายตัวของเปลือกสมุทร ภูมิสัณฐานและโครงสร้างของแอ่งทะเล การหมุนเวียนของระบบน้ำทะเล เคมีของน้ำทะเล ตะกอนพื้นท้องทะเล และการกำเนิดของแหล่งแร่ในมหาสมุทร 

Geological Oceanography

Origin of oceanic crust, sea-floor spreading of oceanic crust, morphology and structure of ocean basins, ocean water circulation, chemistry of sea water, marine sediment and marine mineral resources

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ดร.ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล