01411351    ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์

ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์

หลักการ เครื่องมือ และเทคนิคในการสำรวจธรณีฟิสิกส์ การวัดค่าสนามโน้มถ่วง  สนามแม่เหล็ก ทางไฟฟ้า ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นไหวสะเทือน และกัมมันตรังสี การหยั่งธรณีในหลุมเจาะ กรณีศึกษาด้าน แหล่งแร่ น้ำบาดาล วิศวกรรมฐานรากและ ธรณีสิ่งแวดล้อม มีการศึกษานอกสถานที่

Applied Geophysics

Principle, instrument and techniques in geophysical investigation. Magnetic, gravity, electrical, electromagnetic, seismic, radiometric methods. Well logging surveys. Case studies in mineral deposits, groundwater, engineering foundation and geo-environment. Field trip required

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ผศ.ดีเซลล์ สวนบุรี