01411371    ปฐพีกลศาสตร์ด้านเทคโนโลยีธรณี

ปฐพีกลศาสตร์ด้านเทคโนโลยีธรณี

สมบัติเบื้องต้นทางธรณีวิศวกรรม หน่วยแรง ความเครียดและกำลังรับแรงเฉือนของดิน การไหลซึม การบดอัด เสถียรภาพความลาดชัน การทรุดตัว การขุดเจาะชั้นดิน และการเสริมกำลังดิน  มีการศึกษานอกสถานที่

Soil Mechanics in Geotechnology

Basic engineering geology properties, unit force, stress and shear strength of soil, permeability, compaction, slope stability, settlement, subsoil boring and soil reinforcement. Field trip required

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01411231

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ