01411384    วิทยาศาสตร์ชีวภาพของสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์ชีวภาพของสิ่งแวดล้อม

ระบบนิเวศและหน้าที่ ปัจจัยจำกัดและสิ่งมีชีวิต วัฏจักรชีวธรณีเคมีและผลกระทบจากมนุษย์ สิ่งแวดล้อมในที่อาศัยบนบกและในน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน ความหลากหลายทางชีวภาพและการสูญเสียที่อยู่อาศัย ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งมีชีวิต หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการจัดการ

Biological Science of Environment

Ecosystem and function, limiting factors and organisms, biogeochemical cycles and human impacts, natural resources and energy, terrestrial and aquatic environments as habitats, biodiversity and habitat lost, environmental impacts on living things, environmental impact assessment, principle of conservation and management

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01424111

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ผศ.อรรณพ หอมจันทร์