01411422    อุทกธรณีวิทยา

อุทกธรณีวิทยา

การเกิดและการกักเก็บน้ำใต้ดิน ลักษณะเฉพาะของหินกักเก็บน้ำ ชลศาสตร์ของน้ำใต้ดิน การวิเคราะห์ผลการสูบทดสอบ ศักยภาพน้ำใต้ดิน การสำรวจน้ำใต้ดิน เทคนิคการเจาะและพัฒนาบ่อบาดาล คุณภาพน้ำใต้ดิน การปนเปื้อนของน้ำใต้ดินและการป้องกัน ลักษณะเฉพาะทางอุทกธรณีวิทยาในประเทศไทย

Hydrogeology

Occurrence and storage of groundwater, characteristics of groundwater-storage rocks, hydraulic of groundwater, well-test analysis, groundwater potential, groundwater investigation, well drilling techniques and developing, groundwater quality, groundwater contamination and protection, hydrogeology characteristic of Thailand

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01411131

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ