01411432    ธรณีโบราณคดีวิทยา 

ธรณีโบราณคดีวิทยา

ชนิดตะกอน การเรียงลำดับชั้นของตะกอนยุคใหม่ ภูมิลักษณ์ ภูมิทัศน์การตั้งถิ่นฐานโบราณ การวัด้วยอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในงานโบราณคดี การกำหนดอายุ การสำรวจแหล่งโบราณคดีโดยเทคนิคทางวิทยาศาสตร์

Geoarchaeology

Type of sediment, stratigraphy for your sediment, landform, ancient settlement landscape, archaeometry, age dating, archaeological exploration by scientific techniques

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์