01411442    อัญมณีวิทยา

อัญมณีวิทยา

อัญมณีและเครื่องประดับ ผลึกวิทยาและสมบัติของอัญมณี การจำแนกอัญมณี หินต้นกำเนิด อัญมณีเชิงบรรยาย การใช้เครื่องมือพื้นฐานในวิชาอัญมณีวิทยา การตรวจวิเคราะห์ การเพิ่มคุณภาพ และการตรวจสังเคราะห์อัญมณี  มีการศึกษานอกสถานที่

Gemology

Gems and jewelry, gem crystallography and properties, classification of gemstones, source rocks and deposits, descriptive gemology, basic instrumentation in gemology, gem identification, gemstone quality enhancement and synthesis. Field trip required

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ผศ.ดร.สมฤดี สาธิตคุณ