01411443    ทรัพยากรแร่ 

ทรัพยากรแร่

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิดแหล่งแร่ ของเหลวนำแร่ การเคลื่อนที่ของของเหลวนำแร่ สาเหตุของการตกผลึกของแหล่งแร่ การเปลี่ยนแปลงหินท้องที่ แหล่งแร่ที่เกิดจากกระบวนการหินหนืด แหล่งแร่อุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์และการตรวจวิเคราะห์แร่อุตสาหกรรม

Mineral Resources

Theories on the formation of mineral deposits, ore-forming fluid, migration of ore-forming fluids, cause of ore deposition, wall rock alteration, magmatic deposits, industrial mineral deposits, utilization and analysis of industrial minerals

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ดร.ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล