01411444    แร่วิทยา

แร่วิทยา

ผลึกศาสตร์เบื้องต้น ระบบผลึก สมบัติทางเคมีและกายภาพของแร่ การกำเนิดแร่และการสะสมตัวของแร่ การวิเคราะห์และการจำแนกชนิดของแร่

Mineralogy

Introduction to crystallography, crystal system, chemical and physical properties of mineral, mineral occurrences and mineral deposits, mineral analysis and mineral classification

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ผศ.ดร.สมฤดี สาธิตคุณ