01411445    การสำรวจแร่

การสำรวจแร่

แนวคิดพื้นฐานในการสำรวจแร่ แผนการและลำดับขั้นตอนการสำรวจแร่ การรับรู้จากระยะไกลด้านธรณีวิทยา การสำรวจธรณีวิทยา การสำรวจธรณีเคมีและธรณีฟิสิกส์ การเจาะและการหยั่ง ธรณีหลุมเจาะ การประเมินปริมาณสำรอง แบบจำลองแหล่งแร่ มีการศึกษานอกสถานที่

Mineral Exploration

Basic concept in mineral exploration, exploration program and procedures, remote sensing in geological studies, geological investigation, geochemical and geophysical exploration, drilling and borehole logging, reserve estimation, mineral deposit models. Field trip required

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01411241

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์