01411446    การวิเคราะห์อัญมณี 

การวิเคราะห์อัญมณี

การจำแนกชนิดและแหล่งกำเนิดของอัญมณี การใช้สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสงและสมบัติทางสเปคโตรสโคปีเพื่อการตรวจวิเคราะห์อัญมณีธรรมชาติ อัญมณีสังเคราะห์ และอัญมณีปรับปรุงคุณภาพ

Gem Identification

Classification and occurrences of gemstones; application of physical, optical and spectroscopic properties to identification of natural, synthetic andtreated gemstones

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ผศ.ดร.สมฤดี สาธิตคุณ